Obec Psáry , k.ú. Dolní Jirčany – Vodovodní řady v lokalitě Na Vyhlídce

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
960000
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Říjen 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
23. Říjen 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Listopad 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vybudování vodovodního řadu vč. přípojek k hranicím soukromých pozemků v části ulic Duhová, Na Vyhlídce a Pod Vysokou v Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace Ing. Martina Riegera, Paškova 339, Praha 5 – Zbraslav z 10/2016.

Výstavba vodovodních řadů o celkové délce 251,2 m v materiálu HDPE 90 (DN 80) PN 16 na pozemcích  par.č. 343/3, 343/82, 343/83, 343/99 a 343/176  vč. 3 ks podzemních hydrantů a 11 přípojek. Většina stavby bude probíhat v pozemcích komunikace bez asfalto-betonového povrchu.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží alespoň 3 reference o provedení staveb porovnatelného rozsahu.                 

Přílohy:
projektová dokumentace vč. vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů
rozpočet
smlouva o dílo

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Přílohy: 
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno