Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v lok. Pražská-Psárskálok. Pražská-Psárská

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
195000
Vysoutěžená cena zakázky: 
194500
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Říjen 2014 - 12:00
Datum otevření obálek: 
13. Říjen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
20. Říjen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Pro získání vhodných dat pro řešení problematiky balastních a srážkových vod ve vazbě na kapacitu stokové sítě a dále za účelem následné kalibrace a verifikace matematického modelu bude provedeno kontinuální a souběžné měření následujících hydrologických a hydraulických veličin v délce trvání alespoň 4-8 týdnů.

Předmět plnění:

  • srážková data (1 profil osazený automatickým srážkoměrem staticky i dynamicky kalibrovaným),
  • průtoky ve stokové síti pro zachycení významné srážkové události  6 ti profily osazen kontinuitním průtokoměrem),
  • zpráva o vyhodnocení a zpracování měření.

 

Podrobný popis zakázky: 

Pro zahájení celého projektu je nutno shromáždit komplexní informace o povodí PČOV (druh zástavby, vodní toky, geologické poměry, hladina podzemní vody, apod.), o stokové síti (topologie sítě, materiál a dimenze stok, technologie výstavby, stávající stav – nánosové a hydraulické poměry) a vlastní ČOV (hydraulické a technologické parametry). Tyto jsou obvykle získány z projektů, provozních a kanalizačních řádů, mapové dokumentace (GIS) a doplněny na základě fyzického šetření v terénu.

Po shromáždění a předběžném zhodnocení výše uvedených podkladů a provedení místního šetření přistupujeme k naplánování a zahájení průzkumu. Navrhují se měrné profily na stokové síti pro osazení měřící technikou se záměrem provedení kontinuálního měření ve vybraných profilech - uzávěrných profilech jednotlivých podpovodí, tak aby bylo možno stanovit průtokové poměry za bezdeštného stavu a za deště, především pak sledovat nárůst průtoku odpadních vod v nočních minimech a při dešťovém odtoku a provést tak rozbor dílčích úseků kanalizační sítě z hlediska míry vniku balastních a srážkových vod. Nejkratší uvažovaná doba kontinuálního měření byla zvolena 4-8 týdnů, v závislosti na srážkových úhrnech. Podmínkou je monitoring min. jednoho výrazného srážkového úhrnu, který bude mít za následek hydraulické přetížení („vyskakování kanalizačních poklopů v ul. Pražská-Psárská“.) Po týdnu měření je na základě předběžného vyhodnocení dat a chování sítě rozhodováno o rozsahu podrobného nočního průzkumu jednotlivých úseků dílčích povodí s cílem identifikovat úseky se zdrojem balastních vod a pokusit se o jejich kvantifikaci. Pro ohodnocení zdrojů balastních vod bylo záměrem spojit výsledky průzkumu sítě s výsledky popsaného měření.

Pro zhodnocení odezvy splaškové kanalizace na srážkovou událost se v povodí ČOV umisťuje elektronický srážkoměr. V případě, že by v základní době měření nedošlo ke srážkové události, navrhuje se prodloužení měření.

Kromě komplexního popisu stávajícího stavu z hlediska určení míst vniku, důvodů vniku a množství balastních a dešťových vod tyto výsledky určují pořadí významnosti dílčích povodí a dalších úkonů pro odstranění balastních srážkových vod např. výměny ventilačních poklopů za poklopy bez ventilačních otvorů.

Výstupem měrné kampaně bude:

  • závěrečná zpráva vč. vyhodnocení měrné kampaně (v pěti vyhotoveních a 1x na CD)
  • doporučení dalšího postupu
Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Kvalifikační kritéria jsou uvedena ve výzvě.

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.                          

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Pražské vodovody a kanalizace a.s. 194 500, 00 Kč 194 500, 00 Kč 401/2015 89/2014