Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1890000
Ukončení příjmu nabídek: 
22. Květen 2017 - 12:00
Datum otevření obálek: 
24. Květen 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červen 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce povrchu vč. odvodnění  na  části komunikací Hlavní v Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce úseku komunikace Hlavní v délce 176 m v úseku mezi křižovatkami s ul. Sportovců a Na Výsluní podle projektu Ing. Jiřího Nádvorníka z dubna 2017.

Bude odstraněn současný betonový žlab a nahrazen vsakovacím systémem ze zatravňovacích dlaždic osazených do štěrkového lože s drenážním potrubím zaústěným do stávající potrubí dešťové kanalizace.

Stávající vozovka vč. podloží bude do hloubky 420mm odstraněna, nová vozovka bude v šíři 4,6 m do zapuštěných chodníkových obrubníků, s dvěma vrstvami asfaltového betonu.

Pozor – v dokumentaci jsou výkresy i pro úsek ul. Hlavní  od náměstí – Spojovací, které nejsou součástí zakázky.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.              

!!!12.5. vložen upravený výkaz výměr jelikož byla zjištěna chyba při jeho stanovení a to:

PROBLEMATIKA:
SO 02 – komunikace
pol.1 – 113107224 – Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm je výměra v m2.
v související pol. 8 -162701R03 – Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku do 5km není množství přepočteno na m3
a následně v pol.9 – 171201211 -  poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce(skládkovné)na t

 

  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Oslovení dodavatelé: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
lng.Jiří Nádvorník-TOK 32 912, 00 Kč 27 200, 00 Kč 492/2017
BES s.r.o. 1 867 710, 00 Kč 1 543 560, 00 Kč 526/2017