Zápis z jednání Sportovní komise

Datum: 
04.12.2017

Zápis z jednání Sportovní komise, konané dne 04.12.2017

Přiložené soubory: 

Zápis z jednání Sportovní komise, konané dne 04.12.2017 v 17.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Lukáš Málek, Pavel Kuka

Omluveni:

Nepřítomni:

 

Na základě podnětu zástupců některých spolků se komise zabývala termínem pro podávání žádostí o obecní dotace. Komise má dlouhodobě názor, že by pro spolky bylo jednodušší vyúčtovávat nebo alespoň podávat žádosti do 31.1.následujícího roku. Při podávání žádostí k 31.1. by bylo možné vyplnit žádost s přesnějšími údaji za minulý rok čerpanými z účetnictví. Všichni členové komise jsou si vědomi, že práce ve spolcích je dobrovolná a záslužná Cílem komise je tuto činnost podporovat. Po diskusi i s vedením obce bylo konstatováno, že z legislativních důvodů příliš prostoru pro změnu v termínu vyúčtování oblasti není, ale určitá možnost by byla v termínu podávání žádostí do 31.1. Nicméně všichni členové komise se shodli na nutnosti prověřit všechny možnosti jak být jednotlivým spolkům v termínu vyúčtování nápomocni.

Komise byla seznámena se stavem povrchu multifunkčního hřiště. Stávající povrch je po 5 letech intenzívního provozu nevyhovující a jeho výměna je žádoucí. Komise doporučuje, aby obec v průběhu příštího roku(2018) prověřila možnost financování výměny povrchu na obecním multifunkčním hřišti v Dolních Jirčanech. Komise se zavazuje dodat více informací a finanční odhad této operace.

Komise se dále zavazuje, že na svém příštím zasedání se bude zabývat havarijním stavem toalet v kabinách Rapidu Psáry a možnostmi obce na jejich spolufinancování. Za tímto účelem si komise vyžádá podklady pro nutný rozsah případné rekonstrukce.

Komise opakovaně upozorňuje na nutnost dodržování a kontroly provozních řádů všech sportovišť v majetku obce. Zejména pak dodržování zákazu kouření. Za tímto účelem dává komise podnět ke kontrole umístění, funkčnosti a obsahové úplnosti provozních řádů všech sportovišť v majetku obce -

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 4.12.2017