Stížnost na kácení zeleně v ulici Hlavní proti domům č. p. 818 – 819

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Starosta
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Vlasta Málková

Dne 15. 4. 2015 byla pokácena část zeleně a to cca 8 ks vzrostlých škump proti našim domům v ulici Hlavní v Dolních Jirčanech a zároveň byla námi podána stížnost, kterou přijala v době nepřítomnosti starosty zástupkyně pí. Vlasta Málková. Pí. Málková přislíbila stížnost projednat na zastupitelstvu téhož dne 15. 4. 2015 s tím, že nás bude informovat o postupu OÚ v této stížnosti. Dle informací ze zasedání na internetu stížnost projednána nebyla. Zeleň byla vysázena cca po 3 letech korespondence s ohledem na řešení celého prostoru a komunikaci K3, neexistence koncepce řešení zeleně v obci a upravovaný územní plán. Dne 7. 5. 2004 nám byl dán souhlas OÚ s výsadbou zeleně podle odsouhlaseného výkresu zeleně v měřítku 1:200 se seznamy dřevin označenými písmeny A – E o celkovém počtu 35 ks. Škumpy v počtu 8 ks byly označeny písmeny C. Vysazená zeleň byla již vzrostlá a zvláště v prvních třech letech při neexistenci oplocení a s ohledem na poškození přirozenými škůdci (zajíci…) a vandaly musela být chráněna a ošetřována. Rovněž, i když jde o obecní pozemek, byla zde tráva udržována pravidelným sekáním. V loňském roce pan Ing. Stibal, který má zahradu proti našim RD v Dolních Jirčanech, cca po deseti letech bez zeleně a bez jediného stromu, nás upozornil, že povrchové kořeny škump prolézají do jeho zahrady pod oplocením bez prahu. Bylo dohodnuto mezi Ing. Stibalem a synem Ing. arch. Davidem Průškem, že stromy mohou být na náklad pana Stibala přemístěny do břehu podél ulice Hlavní proti domu č. 817 a níže a do vyhloubených jam pan Ing. Stibal zasadí po odsouhlasení Obecním úřadem a Ing. arch. Davidem Průškem jiné dřeviny. V každém případě cca 15 – 18 let staré velmi dekorativní škumpy byly vykáceny a o této skutečnosti jsme nebyli ani informováni. Jen pro informaci uvádím, že v této lokalitě byla skládka obce z padesátých let, kterou jsme v roce 1999 – 2000 na naše náklady (cca 240 m3) odvezli na příslušné skládky odpadu. Dále jsme zajistili výkop pro komunikaci, podkladní vrstvy, obrubníky a odtokový žlab podél ulice, vybudovali inženýrské sítě a veřejné osvětlení i část asfaltové komunikace před našimi domy. Inženýrské sítě jsme jako investor zkolaudovali v roce 2003 a 2004, dokončené rodinné domy jsme však kolaudovali až v roce 2011 po vybudování inženýrských sítí mezi obcí a našimi domy a dobudování i komunikace v nové trase. I zde jsme opět zajistili skládku pro odvoz hromad, které byly podél ulice Hlavní mezi obcí a našimi domy. Musíme konstatovat, že při vybudování splaškové kanalizace, která vede před našimi domy z lokality „Na Vysoké“ - prakticky i k rekreačním objektům v roce 2014 nás Váš úřad opomněl. Obdobně v roce 2011 při vybudování veřejné vodovodní sítě se obec napojila bez jakéhokoliv projednávání a našeho souhlasu na vodovodní řád, jehož jsme vlastníky. Žádáme o prošetření věci pokácení stromů, náhradu vzrostlých škump a dosazení zeleně dle výše uvedených dohod a plánu výsadby zeleně v měřítku 1:200 ze 7. 5. 2004, odsouhlaseného Vaším OÚ pro tuto lokalitu. S pozdravem Ing. Antonín Průšek

Výsledek šetření: 

Vážený pane Průšku,

k Vaší stížnosti ze dne dne 22.4.2015 pod číslem jednacím 1305/15 na kácení zeleně na obecním pozemku par.č. 141/195 a par.č. 664/5 v kú Dolní Jirčany sdělujeme:
Obec Psáry na základě žádosti vlastníka pozemku par.č. 141/198 v kú Dolní Jirčany odstranila ze svých výše uvedených pozemků 8  ks škump orobincových, které svým vzrůstem nevyžadovaly vydání povolení ke kácení dřevin podle z. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dřevina či strom je ve vlastnictví majitele pozemku z něhož vyrůstá bez ohledu na to, kdo předmětnou dřevinu zasadil, pokud smluvně není ujednáno jinak.

Ve vyjádření obce ze dne 7.5.2004 ani ve Vašich návrzích na osázení z 26.3.2004 není žádná zmínka o tom, že by dřeviny na uvedených pozemcích zůstávaly ve Vašem vlastnictví.

Vlastník pozemku par.č. 141/198 v kú Dolní Jirčany si stěžoval na šíření mladých škump kořenovými výmladky a semeny na svém pozemku. Vzhledem k tomu, že škumpa orobincová je nezdolná plevelná rostlina a je vedena v seznamu jako invazní a expanzivní nepůvodní druh, který může  narušovat funkci ekosystémů a  způsobovat hospodářské škody, obec nedoporučila jejich přesazení do pozemku naproti domu čp. 817, zvláště s přihlédnutím k tomu, že 2/3 pozemku v tomto místě již nejsou ve vlastnictví obce.

Pozemky par.č. 141/195 a 664/5 v kú Dolní Jirčany budou na náklady vlastníka pozemku par.č. 141/198 v kú Dolní Jirčany osázeny domácími dřevinami – 8x habr, 2x třešeň

K opomenutí napojení na kanalizaci sdělujeme :
v roce 2014 jsme vyvolali společné jednání na obecním úřadě s Vámi a zástupcem zhotovitele stavby kanalizace, panem Veselým a řešili jsme napojení Vašich čtyř domů na tlakovou kanalizaci vedenou do oblasti Vysoké. Vy jste toto řešení odmítl. Uvedl jste, že je pro Vás tlaková kanalizace technicky nevýhodná.

K napojení na vodovodní řad z roku 2010, který jste si zbudoval ke svým domům, přikládáme vyjádření vodohospodářské společnosti:

„Vlastník vodovodního řadu, pokud tento nepředal do majetku obce, nebo neuzavřel smlouvu o smlouvě budoucí na předání tohoto majetku, je povinen vodní dílo provozovat podle zákona 274/2001 Sb. v platném znění.

V zásadě:
- není-li majetek předán obci -  pak podle §8 odst (3) zák. 274/2001 Sb v platném znění  musí být uzavřena písemná dohoda mezi vlastníkem obecního vodovodu a vlastníkem vodovodu provozně souvisejícího, v níž vlastníci upraví svá vzájemná práva tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu; viz. §8 odst (15).

Pokud tato dohoda neexistuje vystavuje se vlastník -  fyzická osoba - postihu podle §32 odst (2) písmeno e) a odst (7) písmeno c) ve výši až 100 000,- Kč od vodoprávního úřadu.

- v odstavci (4) §8 se uvádí, že vlastníci vodovodních řadů provozně souvisejících jsou povinni umožnit napojení vodovodu jiného vlastníka pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti k zabezpečení dodávky pitné vody. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo jiných plnění.

-pokud vlastník výše uvedeného  vodního díla bude trvat na vlastnictví i do budoucna a nepředání do majetku obce, musí mimo výše uvedené uzavřené dohody mít svého oprávněného provozovatele, musí na vlastní náklady zřídit předávací místo, kde bude vodu od obce nakupovat (vodoměrná šachta – cca 100 000, -Kč) a dále musí být i na výstupu z jeho vodovodu další předávací místo, kde bude prodávat vodu zpátky obci. Při provozování bude v odpovídajícím rozsahu provádět úkony podle z. 274/2001 Sb. obdobné jako provádí provozovatel sítě obce (např. rozbory vod, hlášení a výkaznictví, údržbu, opravy, atd… atd..).“

Věříme, že naše odpověď je vyčerpávající a že Vy, jako zodpovědný vlastník infrastruktury navrhnete řešení dané problematiky, které bude vyhovovat Vám i obci.

Vlasta Málková