Rozbitá komunikace

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, tímto podávám stížnost na rozbitou a nedostatečně opravenou pozemní komunikaci, která se nachází od místa ulice Na Stráni a pokračuje dále do oblasti "Baba". Cesta je ve velice špatném stavu a to i přes její nedávný pokus o opravu. Díry a nerovnosti byly na cestě pouze zasypány hlínou a po několika deštích je cesta opět v dezolátním stavu. Jak zákon dovoluje, lidé mohou využívat své rekreační objekty k trvalému bydlišti, proto tato cesta je pro stále narůstající počet trvale žijících více frekventována, využívána a zatěžována. Dle zákona je pozemní komunikace dopravní cestou určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby, která je podle současné české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí nezapisovanou do katastru nemovitostí, nebo se může jednat o pozemek či jeho část. V obsahu zákona pro ČR se pozemní komunikace dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Termín místní komunikace zní, že je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě územní obce, místní komunikací IV. třídy může být i samostatná pěší komunikace. Termín účelové komunikace zní, že slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, obvykle v šíri 3 metrů, dělí se na veřejně přístupné, které mají v některých ohledech obdobný režim jako místní komunikace nebo silnice, a veřejně nepřístupné. Uvedené vymezení v zásadě nemá objektivní charakter, nýbrž slouží jako vodítko pro rozhodnutí silničního správního řádu o zařazení konkrétní pozemní komunikace do některé z kategorií a také o tom, co vůbec pozemní komunikací je. Dle běžně dostupných map není komunikace z místa ulice Na Stráni a pokračující do oblasti „Baba“ žádným dopravním značením rozlišena od silnice či místní účelové komunikace, což určuje práva a povinnosti, které z kategorie pozemní komunikace vyplívají. Dovoluji se domnívat, že tato komunikace nesplňuje požadavky právních předpisů pro pozemní komunikace a tím naplňuje podstatu této stížnosti a dostatečně splňuje vše k zahájení šetření věci stížnosti. S pozdravem Daniela Černá

Přiložené soubory: 
Výsledek šetření: 

Stav komunikace „Na stráni“ v úseku od bývalého koupaliště do oblasti „Baba“, je pracovníkům obce znám. Obec však v rozpočtu na údržbu a opravy komunikací mohla vyčlenit pouze omezenou částku, z které je přednostně hrazena údržba a oprava komunikací v částech obce v kterých žijí pouze trvale hlášení obyvatelé. Nicméně na tuto ulici zcela nezapomínáme a hledáme cestu jak ji opravit.