Podnět občanů obce Psáry k vyjasnění situace spojené se stavební uzávěrou v rámci akce „II/105 Psáry - průtah, rekonstrukce

Typ příspěvku: 
Petice
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Vlasta Málková

Podnět občanů obce Psáry k vyjasnění situace spojené se stavební uzávěrou v rámci akce „II/105 Psáry - průtah, rekonstrukce“ Dosavadní vývoj Dne 22.5.2020 byl na obecním webu zveřejněn příspěvek místostarostky Vlasty Málkové http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-uzavera-komunikace. Zde se občané mj. dověděli, že „dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory. V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat“. Dne 29.5.2020 (tj. pouhé tři kalendářní dny před zahájením uzávěry!! ) byl na obecním webu zveřejněn další příspěvek místostarostky Vlasty Málkové http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-nove-informace Zde se občané dověděli, že „Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem“ a dále že „Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.“ V návaznosti na takto vymezenou uzávěru je zde popsána i příslušná objížďka. Z přílohy http://psary.cz/sites/default/files/aktuality/7753/a-b.pdf připojené k tomuto příspěvku se však dovídáme, že předmětem „Úplné uzavírky - Etapa 1“ bude zeleně vyznačený úsek mezi můstkem u Rubínu a křižovatkou Na Návsi - tedy zcela jiný úsek, než byl uveden výše. Této uzávěře neodpovídají žádné objízdné trasy. Jako vrchol vzniklých zmatků lze označit informaci obsaženou v dalším připojeným materiálu - http://psary.cz/sites/default/files/aktuality/7753/d1-d9e.pdf Zde je jako předmět uzávěry pro změnu označen celý úsek mezi křižovatkou Na Návsi a budovou OÚ Psáry. (tedy souhrn obou úseků uvedených výše). Z tohoto materiálu dále nijak nevyplývá, že by uzávěra měla být rozdělena na nějaké etapy. Navíc pro úsek mezi křižovatkou Na Návsi a můstkem u Rubínu opět není stanovena žádná objízdná trasa. Shora uvedený příspěvek místostarostky Vlasty Málkové ze dne 29.5.2020 byl následně spolu s částečnými kopiemi obou zmíněných příloh distribuován do poštovních schránek občanů naší obce pod názvem „Oznámení občanům - základní informace o uzávěře“. Takže ti občané, kteří pravidelně nesledují webové stránky obce, se o vzniklé situaci mohou dověděl až při nedělním návratu z víkendových pobytů. Požadavky S ohledem na shora uvedené nesrovnalosti požadujeme, aby byly ze strany vedení obce Psáry neprodleně zveřejněny následující informace: a) jaký bude skutečný rozsah stavební uzávěry, zda je tato uzávěra rozdělena do nějakých etap, jaké jsou termíny těchto etap a zejména jaký je termín jejich ukončení a jaký je termín ukončení celé uzávěry b) jaké budou objízdné trasy pro úsek uzávěry mezi můstkem Rubínu a křižovatkou Na Návsi - jde o objízdné trasy pro vozidla dosud vyjíždějící z ulic Na Stráni a Pod Vápenkou na ulici Psárská, například zda bude možný průjezd kolem pekárny do ul. Kutná a dále do Libře, Jesenice, případně další; c) zda a kdy bude možné projít pěšky ze Psár na Štědřík (např. při cestě na poštu, Obecní úřad, k obvodnímu lékaři nebo na zastávku autobusu). d) jak bude v uzavřené lokalitě řešen odvoz komunálního odpadu - vč. separovaného odpadu a jak bude umožněn příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému (hasiči, sanitky, apod.) e) proč nebyli občané, jichž se plánovaná uzávěra bezprostředně týká, v předstihu řádně informováni f) kdo je za vzniklou situaci odpovědný V Psárech dne 31.5.2020

Přiložené soubory: 

Komentáře

Podnět občanů obce Psáry

Věc: Odpověď na podnět občanů obce Psáry k vyjasnění situace spojené se stavební uzávěrou v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“ ze dne 1.6.2020
Informovanost občanů byla zajištěna např. prostřednictvím Psárského zpravodaje. Vzhledem ke komplikovanému výběrovému řízení má celá akce zpoždění. Informace o tom, co se chystá, byly zveřejňovány téměř v každém čísle tohoto periodika po dobu dvou let. S dodavatelem stavby jsme mohli jednat až po ukončení VŘ a podpisu smlouvy.
Dosavadní postup si dovoluji uvést v datech:
• Dne 20.5.2020 došlo k podpisu smlouvy mezi vítězným dodavatelem stavby firmou IMOS Brno a.s. a zadavatelem díla Středočeským krajem.
• Dne 21.5.2020 se konala schůzka koordinační skupiny k akci „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“.
• Dne 22.5.2020 jsme informovali občany o plánované částečné uzávěře prostřednictvím webových stránek a současně probíhal tisk informačních letáků, které byly během víkendu distribuovány do poštovních schránek.
• Dne 25.5.2020 bylo předáno firmě IMOS Brno a.s. staveniště.
• Dne 1.6.2020 došlo k částečné uzávěře úseku od Rubínu tj. od křižovatky ulic Psárská a Na Stráni až k OÚ Psáry. Průjezd budou zajišťovat semafory až do 14.6.2020.
• Od 15.6.2020 dle informací firmy IMOS, dojde k úplné uzávěře ulice Pražská, Psárská v úseku od OU Psáry na psárskou náves. Vzhledem k rozložení obce je jedinou spojkou při úplné uzávěře z vaší lokality skutečně úvoz, ale jedno auto s ním po opravě cesty bezpečně projede. Vybudování nového mostu u Rubínu a ukončení všech s tím spojených přeložek bude trvat přibližně 4-5 měsíců. Z ulice Pod Vápenkou bude možné vyjet do ulice Na Vápence až na křižovatku s ulicí Jílovská. Odtud lze odbočit směrem na Libeř nebo Jílové.
• Pro ulici Na Stráni je sjednána objízdná trasa s Arcibiskupstvím pražským přes ulici Akátová dále po lesní asfaltové silnici do Horních Jirčan (křižovatka ulic Houbová a Hlavní). O rozsahu oprav objízdných tras se jedná. Také zde se snažíme zajisti průjezd na Psárskou co nejdéle.
• Dokončení celé akce, při úplné uzávěře, je plánováno na leden 2021.
• Ze Psár na Štědřík je možné bezpečně projít či projet po cyklostezce, která ústí v Psárech v ulici Úzká na křižovatce s ulicí Kutná a na Štědříku v ulici Slepá nedaleko od Sběrného dvora.
Průchod staveništěm bude umožněn přes nově zbudovanou provizorní lávku přes potok u Rubínu.
• Svoz komunálního odpadu rezidentů v ulici Na Stráni a Akátová je řešen stejně jako u chatařů modrými pytli opatřenými názvem obce. Pytle již občané z těchto ulic obdrželi s příslušnou informací. Svoz bude zajišťovat pracovní četa. V lokalitě Vápenka bude svoz probíhat standardně a zajišťují ho Technické služby, tak jako vždy. Sběrné nádoby z ulice Jílovská od Rubínu byly rozmístěny v rámci obce a je možné tříděný odpad odkládat na jiná sběrná místa v obci (např. za obchodem v Psárech na návsi z ulice Sportovní apod.).
• Vozidla integrovaného záchranného systému mají zajištěný průjezd staveništěm ze zákona nebo po objízdných trasách.
• Občané byli informováni v nejkratším možném termínu. Akci neorganizuje samostatně obec Psáry,
ale Středočeský kraj zastoupený KSÚS. Naše obec se na celé akci podílí cca 1/3 z celkového rozpočtu stavby. O opravu komunikace a vybudování vodovodu a kanalizace usilujeme již několik let a o svém záměru obyvatele pravidelně informujeme. Jsme rádi, že se tato akce, která je stavebně a technicky mimořádně složitá, podařila domluvit. Věříme, že v průběhu stavby nedojde k dalším větším komplikacím.
Naším cílem je, aby se lidé z lokality Vápenka dostali na hlavní směrem k psárské návsi, co nejdéle a používání objízdné trasy se minimalizovalo. Ujišťuji vás, že k uzávěře nedojde bez opravy objízdných tras. Značení objízdných tras a umístění semaforů v případě nutnosti je samozřejmostí. Stále probíhají jednání a objevují se nové nepředvídatelné skutečnosti, na které je třeba okamžitě reagovat. Chápu, že pro ostatní občany může naše informování působit chaoticky, ale snažili jsme se veškeré informace poskytnout v nejbližším možném termínu. Proto vás žádáme o toleranci.

Vlasta Málková