zanešené koryto a zarostlá vpusť do zatrubněné části Záhořanského potoka

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Pod rybníčkem v ulici Horní, tam kde začíná Záhořansky potok a následně vtéká do potrubí, je potok velmi zarostlý náletem a vpusť je zanesena . Hrozí zde ucpání a následně zaplavení celého prostoru. Prosím o sjednání nápravy.

Děkuji: T. Körbl

Komentáře

koryto potoka

Dobrý den, požadavek na úpravu břehů vodního toku předáme jejímu správci tj. Lesům ČR.
Sedláková, správa majetku

Děkuji Vám paní Sedláková za

Děkuji Vám paní Sedláková za reakci.

Prosím i o zveřejnění požadavku, který pošlete Lesům ČR.

T. Körbl

koryto potoka

Dobrý den, na Lesy ČR jsem přeposlala mailem Váš požadavek s komentářem, že žádáme o provedení údržby koryta potoka. Ve středu je zde na obci jednání se zástupcem lesů, který má vodní toky v této oblasti na starosti, takže předpokládám, že do té doby se k mailu dostane a bude se moci k údržbě tohoto úseku vyjádřit.
Sedláková, správa majetku

Urgence - Stav se zhoršil !

Dobrý den, uplynulo 5 týdnů a stav je ještě horší. V tělese koryta jsou po nedávné bouřce i polámané stromy. Dnes jsem sice jednu větev od vpustě odtáhl, ale i tak považuji situaci za nebezpečnou. Prosím, tedy o urgenci zásahu.

Děkuji: T. Körbl

koryto potoka

Dobrý den, posílám vyjádření Lesů ČR , kam byla Vaše urgence přeposlána:

Dobrý den,
bude provedena prohlídka dotčeného místa, a pokud bude shledáno, že je zde špatný stav koryta, bude tato část zařazena do plánu údržby.

S pozdravem

Miroslav Vašíček
správce toků
M: +420 724 524 649
E: vasicek [dot] ost54atlesycr [dot] cz

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov
www.lesycr.cz

Dobry den, Máte prosím již

Dobry den,
Máte prosím již vysledek obhlídky? Pokud ne, můžete jej prosím urgovat?
Děkuji. T. Körbl

Vyjádření Lesů ČR

Dobrý den, vyjádření Lesů ČR je následující:

Věc: Vyjádřeni k návrhu řešení ohledně červnových povodní, které prošly obci Psary

Správa toku, oblast povodí Vltavy, jako určený správce Zahořanského potoka (ČHP 1-09-04-004) obdržela žádost o návrh řešeni situace v souvislosti s prošlými červnovými povodněmi 2013 v obci Psáry, kde nás žádáte o provedeni probírek břehových porostů v katastrálním území obce Psáry a dále nás žádáte o posouzeni možnosti provedeni protipovodňové ochrany obce. K této žádosti sdělujeme následující:
Údržba břehových porostů v intravilánu obce Psary, bude zařazena do plánu na rok 2014. Přesné datum vám bude předem oznámeno s předstihem.
Dále k vaši žádosti o posouzeni možnosti provedeni protipovodňové ochrany obce, bude zadána v co nebližší době studie odtokových poměrů na povodí Zahořanského potoka. Při zpracováváni studie budete přizváni projekční kanceláří na projednáváni problematiky. Po vyhotoveni studie odtokových poměru vám bude jedno pare předáno.